Vedtægter

Danmarks Vægterlaug

Vedtægter

Stiftet den 12. Maj 2007

§ 01 a. Laugets navn er ”Danmarks Vægterlaug” med hjemsted på den valgte

oldermands adresse.

§ 01. b. Laugets fane overdrages til lauget i den by laugssædet finder sted og

opbevares her ind til næste laugsæde.

§ 02. Laugets formål er:

– at samle alle aktive vægtere/laug i Danmarks vægterbyer i et og

samme laug, samt udbygge samarbejdet mellem vægterbyerne med et årligt

laugssæde.

– at udbrede kendskabet til ”den gamle vægtergerning” som den blev udført i

Danmark, og senere ved fast forordning i købstæderne.

– at medvirke til at fastholde og fortolke de danske vægterbyers historie

gennem optræden, fortælling og sang på vægtergangen.

§ 03. Alle vægtere i Danmark, der historisk kan dokumentere, at der har været

vægtere i byen, kan søge optagelse i Danmarks Vægterlaug. Ansøgningen

behandles på det efterfølgende laugsæde.

For laugets forpligtelser hæfter medlemmerne alene med deres kontingent.

§ 04. Laugets regnskabsår går fra 1. januar til 31. december.

Laugssædet fastsætter det årlige kontingent.

Præsidiet kan slette medlemmer, der ikke har betalt kontingent senest 3

måneder efter, at opkrævningen er udsendt.

§ 05. Lauget ledes af et præsidium bestående af 5 personer valgt blandt

medlemmerne.

Oldermanden vælges direkte på laugssædet hvert år, mens præsidiet

konstituerer sig med viceoldermand, skriverkarl og skatmester.

Ved hver laugsæde er 2 præsidiemedlemmer på valg.

Endvidere vælges hvert år 1 suppleant til præsidiet, samt 1 revisor og 1

revisorsuppleant.

Lauget tegnes af oldermanden og et af præsidiets medlemmer.

§ 06. Præsidiet har den daglige ledelse af lauget og tilrettelægger dets

aktiviteter. I tilfælde af stemmelighed i afstemninger frafaldes forslaget.

§ 07 a. Hvert år i september måned afholdes ordinært laugssæde, der er laugets

højeste myndighed og er beslutningsdygtig uanset antallet af fremmødte.

Ved afstemning har hver vægterby 2 stemmer. Der kan ikke stemmes med

fuldmagt.

§ 07 b. Ekstraordinær laugssæde kan indkaldes når mindst 1/3 af de tilsluttede

medlemmer skriftligt med motiveret dagsorden fremsætter ønske

herom, eller når præsidiet finder anledning dertil.

§ 07 c. Laugssæde indkaldes skriftligt til alle medlemmer mindst 1 måned i

forvejen med angivelse af dagsorden og afgående præsidiemedlemmer.

Indkomne forslag skal være oldermanden i hænde senest 14 dage før

laugssædet.

§ 07.d. Medlemmer kan kun vælges til præsidiet, hvis de er til stede, eller hvis

de skriftligt har givet tilsagn om at modtage valg.

§ 07 e. Ordinær dagsorden for laugssædet er følgende:

1. Valg af dirigent.

2. Oldermanden aflægger beretning.

3. Skatmesteren fremlægger det reviderede regnskab.

4. Fremlæggelse af budget.

5. Indkommende forslag.

6. Fastsættelse af kontingent.

7. Valg af oldermand.

8. Valg af 2 præsidiemedlemmer og 1 suppleant.

9. Valg af 1 revisor og 1 revisorsuppleant.

10. Vedtagelse af, hvilken by næste laugssæde afholdes.

11. Eventuelt.

§ 08. Vedtægtsændringer kan kun foretages, når mindst 2/3 af de fremmødte

stemmer herfor. Øvrige beslutninger sker ved almindelig flerhed.

§ 09 a. Ophævelse af lauget kan kun ske når mindst 2/3 af de fremmødte stemmer

herfor.

Besluttes lauget nedlagt indkaldes til ekstraordinær laugssæde med 1

måneds varsel. Her kan lauget nedlægges ved almindelig stemmeflerhed.

§ 09 b. I tilfælde af opløsning skal foreningens midler tilfalde kulturelle formål.

Eventuelle arkivalier afleveres til rigsarkivet.

Vedtaget på laugssædet den 12. maj 2007.

Med ændringer på laugssædet 27. september 2008.